Kinoshita Takao, Tsuzuki Junichi, Kono Keita Movies